S

Subsidieregeling kleinschalige projecten

De Stichting Oud Kolhorn kan onder voorwaarden een incidentele subsidie verstrekken aan kleinschalige projecten met een blijvend karakter.

Aanvragen moeten daarnaast voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • het project moet vallen binnen de hoofddoelstelling van de stichting, zijnde het beschermen van het cultureel erfgoed van Kolhorn en het behouden van de historische identiteit van het dorp;
  • het project moet het sociaal-maatschappelijk welzijn en/of de leefbaarheid van de Kolhorner dorpsgemeenschap ten goede komen of bevorderen.

Het bestuur beslist of een aanvraag kan worden gehonoreerd. Alleen initiatieven zonder winstoogmerk worden in behandeling genomen.

Per project kan maximaal € 1500 worden toegekend. Per jaar wordt een budget voor deze subsidieregeling vastgesteld.

De regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling kleinschalige projecten.